Information in English Biuletyn Informacji Publicznej DLA NIEDOWIDZCYCH Image Map

Ważne strony:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Wersja podstawowa

  Dla niedowidzacych

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.skierniewice.ops.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:2009-06-28
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna, niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • brak tekstu alternatywnego do zdjęć
  • niektóre załączniki dodawane w formie skanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Kosowska, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 8332761, 468195622.

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się przy ul. Reymonta 23 w Skierniewicach w budynku czteropiętrowym, nie posiadającym windy. GOPS znajduje się na  trzecim piętrze budynku. Budynek posiada własny parking z wydzielonym jednym, miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanym przed  wejściem głównym do budynku.

Wejście do budynku jest jedno gdzie trzeba pokonać 5 schodków. Po obu stronach schodków  są barierki. Brak jest podjazdu dla wózków.  W holu głównym na parterze  znajduje się punkt przyjmowania interesantów. Pracownik punktu dzwoni do właściwego merytorycznie pracownika, który schodzi na parter w celu obsłużenia   interesanta jak również interesanta niepełnosprawnego z uwagi na brak windy.                                                                                                 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo słyszących, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza  języka migowego.

 www.skierniewice.ops.pl/files/Raport z dostepnosci.pdf