Information in English Biuletyn Informacji Publicznej DLA NIEDOWIDZCYCH Image Map

Ważne strony:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Wersja podstawowa

  Dla niedowidzacych

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Komunikaty
NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ - PODSTAWOWE INFORMACJE
NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ - PODSTAWOWE INFORMACJE
Skrypt stanowi źródło informacji na temat programu szczepień ochronnych przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2
Część Informacyjna

Część Edukacyjna
 
Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia
DO POBRANIA
 
Zmiany w sposobie wystawiania FV

                                                                                              Skierniewice 2016-12-28

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017r. w związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Skierniewice wg następującego wzoru:

Nabywca:
GMINA SKIERNIEWICE

UL.REYMONTA 23
96-100  SKIERNIEWICE
NIP 8361478514

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w SKIERNIEWICACH
UL.REYMONTA  23
96-100 SKIERNIEWICE

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice.
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


POPZ_logotypy.jpg
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu. 
Karta dużej rodziny
 

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 

W ramach programu wprowadzona zostanie Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.
Więcej…
 
Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Powiat Skierniewicki realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

1.      Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
b. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
a. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
b. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
a. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
c. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
d. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module I:

1. Obszar A:
a. Zadanie 1:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu,
b. Zadanie 2:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar B:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3. Obszar C:
a. Zadanie 1:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
b. Zadanie 2:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
c. Zadanie 3 i 4:
stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4. Obszar D:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
aktywność zawodowa,
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, Tel. 46 833-45-14, 46 834-59-47.

Termin składania wniosków :

Moduł I

od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.


Moduł II

I cykl  do 30.03.2014 r.

II cykl od 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r.

 
Informacja o projekcie systemowym
 
 
Nazwa instytucji: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w SKIERNIEWICACH,96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 233
 
Tytuł projektu: ”Wzbudzić chęć działania-program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Skierniewice”
 
Nazwa spotkania: Spotkanie grupowe uczestników projektu w ramach PAL ze specjalistą poradnictwa psychospołecznego i pomocy terapeutycznej rodzinie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego w tym powrót na rynek pracy dla 9 Ki 7M –Temat:” Pokonywanie barier-wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń uczestników projektu.”
 
Rodzaj spotkania (konferencja, warsztat, seminarium, inne jakie?): Warsztat
 
Termin spotkania 01-X-2013r (wtorek) godz.10.00
 
Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Skierniewicach, ul. Reymonta  23, 96-100 Skierniewice
 
Forma udziału: tylko dla uczestników
 
Osoba do kontaktu (imię nazwisko, mail, telefon - w razie pytań): mgr Justyna Konopacka, mgr Małgorzata Matecka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  tel. 46 833 27 61


 
Realizator projektu   Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia
 
--------------------------------------------------------
 
Komunikat MPiPS

 Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2013 r

tekst komunikatu