Information in English Biuletyn Informacji Publicznej DLA NIEDOWIDZCYCH Image Map

Ważne strony:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Wersja podstawowa

  Dla niedowidzacych

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

PROJEKT SYSTEMOWY
 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKIERNIEWICACH
realizuje projekt:
„Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Skierniewice”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej  działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki