Information in English Biuletyn Informacji Publicznej DLA NIEDOWIDZCYCH Image Map

Ważne strony:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Wersja podstawowa

  Dla niedowidzacych

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Dane Administratora Danych Osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice

Dane Inspektora Ochrony Danych

Maciej Sobieraj, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem „GOPS Skierniewice” lub pisemnie na adres administratora

Cel i podstawa prawna przetwarzania

§  wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w szczególności  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej., ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c i e RODO

§  związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

§  dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,

§  realizacji obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO

§  w przypadku przetwarzania danych wykraczających poza wymóg ustawowy lub poza zakres wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, przetwarzanie danych będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazująca każdy odrębny cel przetwarzania tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

§  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

§  banki (realizacja płatności),

§  podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

§  Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 

§  Okres realizacji umowy,

§  do czasu wycofania zgody,

Prawa związane z danymi osobowymi

§  prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii

§  prawo sprostowania danych,

§  prawo do usunięcia danych,

§  prawo do ograniczenia przetwarzania,

§  prawo do przenoszenia danych,

§  prawo wniesienia sprzeciwu,

§  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

§  prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Podstawa obowiązku podania danych osobowych

§  Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym,

§  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

§  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy,

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania