Information in English Biuletyn Informacji Publicznej DLA NIEDOWIDZCYCH Image Map

Ważne strony:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Wersja podstawowa

  Dla niedowidzacych

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Rodzina 500+


Rodzina500.jpgMIESZKAŃCY GMINY SKIERNIEWICE

 

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w formie papierowej można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach ul. Reymonta 23 od dnia 21.03.2016 r.

Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r.

Więcej informacji o Programie Rodzina 500 + oraz wzór wniosku dostępne są na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/

 

Wszelkie informacje udzielane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach pod nr telefonu:

 46 833 27 61

W województwie łódzkim uruchomiony jest specjalny numer kontaktowy, za pośrednictwem, którego można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus” tel. 42 664 20 20  lub 42 664 20 12 W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem  22 529 06 68

Świadczenie wychowawcze - 500 plus 
KOMU PRZYSŁUGUJE

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

• przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.

• posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA!

  

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:


1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1. drugi z rodziców dziecka nie żyje

2. ojciec dziecka jest nieznany

3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. 

WYSOKOŚĆ I KRYTERIUM DOCHODOWE

Świadczenie w wysokości 500 złotych  miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny.

Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało  tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne , świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc. 

WNIOSEK

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata  następują na

 

wniosek złożony przez osobę uprawnioną. 

 

Wnioski będą wydawane od 21 marca 2016r.  w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach ul.. Reymonta 23

 

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skierniewicach, ul. Reymonta 23  w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, pok. 10

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu [email protected], PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Elektroniczne składanie wniosków- INFORMACJE

https://empatia.mpips.gov.pl/

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

[email protected]
https://empatia.mpips.gov.pl/ 
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

W celu złożenia wniosku elektronicznie: 
1. Załóż bezpłatne konto na ePUAP lub użyj elektronicznego podpisu kwalifikowanego. 
2. W przypadku pierwszej wizyty na portalu [email protected] zarejestruj swoje konto klikając w pole LOGOWANIE ZAKŁADANIE KONTA (w prawym górnym rogu ekranu). 
3. Po zarejestrowaniu konta zostaniesz automatycznie zalogowany do modułu eWnioski. 
4. Będąc już zalogowanym uzupełnij wniosek i prześlij go elektronicznie do właściwego OPS lub urzędu.

5. Wszelkie informacje dotyczące rozpatrzenia twojego wniosku dostępne są z poziomu twojego konta na portalu [email protected].

Tu znajdziesz szczegółową instrukcję składania wniosków na portalu [email protected].
Lista wniosków obsługiwanych w module eWnioski.

ePUAP

epuap.gov.pl

1. ZAŁÓŻ KONTO Wypełnij krótki formularz rejestracyjny i załóż konto na ePUAP. Potrzebne są do tego dane kontaktowe oraz identyfikacyjne. Używaj konta ePUAP jako skrytki elektronicznej do odbierania korespondencji urzędowej. Wnosząc podanie lub wniosek do urzędu wskaż adres skrytki ePUAP jako elektroniczny adres zwrotny. Powiadomienia otrzymasz również na wskazany adres email. Zarejestruj się
2. POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY Profil Zaufany to Twój darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją. Zaloguj się na konto ePUAP i złóż wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego. Udaj się do najbliższego urzędu z dowodem osobistym lub paszportem.  W Skierniewicach potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP zajmują się:
URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH
ZUS Inspektorat w Skierniewicach
Profil Zaufany trzeba przedłużyć raz na 3 lata. Jeśli posiadasz podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) możesz potwierdzić Swój Profil Zaufany samodzielnie bez wychodzenia z domu. Używaj Profilu Zaufanego do elektronicznego wnoszenia podań i wniosków do urzędów. Autoryzacja czynności odbywa się przy użyciu kodów SMS.


zalatwiaj_duzy.png

 

PUE ZUS

pue.zus.pl

Założenie konta na Nowym Portalu Informacyjnym ZUS składa się z dwóch etapów: rejestracji profilu oraz jego zaufania. 
W zależności od tego, który sposób jest dla Państwa dostępny, można wybrać metodę rejestracji i zaufania profilu:
• certyfikatem kwalifikowanym 
• przez ePUAP 
Jeżeli nie posiadasz żadnego z elementów pozwalających zaufać profil, zarejestruj profil niezaufany. W celu zaufania profilu będzie konieczna wizyta w najbliższej jednostce terenowej ZUS.


Podpis Kwalifikowany

  Koszt ponad 200 zł brutto za rok
  Poniżej schemat uzyskania i potwierdzania podpisu kwalifikowanego na przykładzie firmy Certum (Unizeto Szczecin)


certyfikat.png 

 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” także za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do programu włączyło się 18 banków. Porozumienie dotyczące  współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej zawarte  z bankami:


Alior Bank SA,
Bank BPH SA,
Bank Handlowy w Warszawie SA,
Bank Millennium SA,
Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA,
Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
Bank Zachodni WBK SA, 
FM Bank PBP SA (Smart Bank),
ING Bank Śląski SA, 
mBank SA,
PKO Bank Polski SA,
Raiffeisen Bank Polska SA,
SGB-Bank SA,
Bank Ochrony Środowiska SA,
Getin Noble Bank SA,
Deutsche Bank SA,
Credit Agricole Bank Polska SA
 

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 1 lipca 2016r. włącznie, prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016r. (świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.)

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko będzie musiał dołączyć do wniosku:

 

• oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

 

• oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym- jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

 

• dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,

 

• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

 

• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,

 

• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

 

Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie będzie trzeba składać w przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko 

OKRES ZASIŁKOWY

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy 30 września 2017r.

 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku  wychowawczego

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9640/1/1/wniosek_500.pdf

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9640/1/1/wniosek_500.docx

Ważne dla rodziny:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,7757,poznaj-program-rodzina-500-plus-czesc-ii.html